مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۶

اعلام مغایرتهای بندهای 1و 2و 4 جلسه شماره 15 شورا

اعلام مغایرتهای بندهای 1و 2و 4 جلسه شماره 15 شورا

اعلام مغایرتهای بندهای 1و 2و 4 جلسه شماره 15 شورا