مصوبات سال 1400 مصوبات سال 1400

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۲۴

اعلام مغایرت در خصوص توافق با مالکین قطعه 68 کلی ملاصدرا مصوبه 12-

اعلام مغایرت در خصوص توافق با مالکین قطعه 68 کلی ملاصدرا مصوبه 12-

اعلام مغایرت در خصوص توافق با مالکین قطعه 68 کلی ملاصدرا مصوبه 12-