مصوبات سال 1400 مصوبات سال 1400

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

در خصوص مصوبات شورای نامگذاری شورای شهر قزوین مصوبه 24

در خصوص مصوبات شورای نامگذاری شورای شهر قزوین مصوبه 24

در خصوص مصوبات شورای نامگذاری شورای شهر قزوین مصوبه 24