مصوبات سال 1400 مصوبات سال 1400

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۰۲

تعیین و تکلیف اراضی مالکین شهرک اندیشه مصوبه 16

تعیین و تکلیف اراضی مالکین شهرک اندیشه مصوبه 16

تعیین و تکلیف اراضی مالکین شهرک اندیشه مصوبه 16