مصوبات سال 1400 مصوبات سال 1400

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۲۸

نقل و انتقال دوقطعه زمین جهت احداث مجتمع تالار شهر 1400/9/28-

نقل و انتقال دوقطعه زمین جهت احداث مجتمع تالار شهر 1400/9/28-

نقل و انتقال دوقطعه زمین جهت احداث مجتمع تالار شهر 1400/9/28-