مصوبات سال 1400 مصوبات سال 1400

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۲

واگذاری اذن در انتفاع با حق احداث اعیانی زمین شهرداری به موسسه طلیعه مهر 1400/9/2

واگذاری اذن در انتفاع با حق احداث اعیانی زمین شهرداری به موسسه طلیعه مهر 1400/9/2

واگذاری اذن در انتفاع با حق احداث اعیانی زمین شهرداری به موسسه طلیعه مهر 1400/9/2