مصوبات سال 1400 مصوبات سال 1400

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۲۴

تفویض اختیار به سرپرست شهرداری قزوین مصوبه 14

تفویض اختیار به سرپرست شهرداری قزوین مصوبه 14

تفویض اختیار به سرپرست شهرداری قزوین مصوبه 14