مصوبات سال 1400 مصوبات سال 1400

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۲۴

اعلام مغایرت در خصوص توافق با وراث مرحوم طهماسبی مصوبه 13

اعلام مغایرت در خصوص توافق با وراث مرحوم طهماسبی مصوبه 13

اعلام مغایرت در خصوص توافق با وراث مرحوم طهماسبی مصوبه 13