مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۴

نحوه اخذ بدهی های وصول نشده مالکین برخی از مغازه های واقع در شهیدانصاری 99/9/4

نحوه اخذ بدهی های وصول نشده مالکین برخی از مغازه های واقع در شهیدانصاری 99/9/4

نحوه اخذ بدهی های وصول نشده مالکین برخی از مغازه های واقع در شهیدانصاری 99/9/4