مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۹

مغایرت شهرداری در خصوص افزایش نرخ خدمات برای پسماند 99/9/29-

مغایرت شهرداری در خصوص افزایش نرخ خدمات برای پسماند 99/9/29-

مغایرت شهرداری در خصوص افزایش نرخ خدمات برای پسماند 99/9/29-