مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

حمایت از مستاجران مراکز فرهنگی ورزشی شهرداری در ایام کرونا 99/7/8

حمایت از مستاجران مراکز فرهنگی ورزشی شهرداری در ایام کرونا 99/7/8

حمایت از مستاجران مراکز فرهنگی ورزشی شهرداری در ایام کرونا 99/7/8