مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

عوارض جبران انتفاع مالک از معبر در هنگام احداث بنا99/7/29-

عوارض جبران انتفاع مالک از معبر در هنگام احداث بنا99/7/29-

عوارض جبران انتفاع مالک از معبر در هنگام احداث بنا99/7/29-