مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

مساعدت به شورای اسلامی استان و شورای اسلامی شهرستان 99/7/29

مساعدت به شورای اسلامی استان و شورای اسلامی شهرستان 99/7/29

مساعدت به شورای اسلامی استان و شورای اسلامی شهرستان 99/7/29