مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

مغایرت فرمانداری در خصوص تعیین نرخ بهای خدمات پسماند99/7/29

مغایرت فرمانداری در خصوص تعیین نرخ بهای خدمات پسماند99/7/29

مغایرت فرمانداری در خصوص تعیین نرخ بهای خدمات پسماند99/7/29