مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

توافق شهرداری با آقای مرادی با وکالت اقای هادی مرادی 99/7/15-

توافق شهرداری با آقای مرادی با وکالت اقای هادی مرادی 99/7/15-

توافق شهرداری با آقای مرادی با وکالت اقای هادی مرادی 99/7/15-