مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

واگذاری پروژه بادامستان از طریق برگزاری مزایده عمومی 99/7/1-

واگذاری پروژه بادامستان از طریق برگزاری مزایده عمومی 99/7/1-

واگذاری پروژه بادامستان از طریق برگزاری مزایده عمومی 99/7/1-