مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

اعطای تراکم تشویقی به خانواده معظم شهدا و ایثارگران 99/6/22-

اعطای تراکم تشویقی به خانواده معظم شهدا و ایثارگران 99/6/22-

اعطای تراکم تشویقی به خانواده معظم شهدا و ایثارگران 99/6/22-