مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۸

توافق شهرداری با خانمها علمایی 99/5/28

توافق شهرداری با خانمها علمایی 99/5/28

توافق شهرداری با خانمها علمایی 99/5/28