مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۱

کمک مالی جهت اجرای برنامه های فرهنگی اقامه نماز استان در ماههای محرم و صفر99/5/21-

کمک مالی جهت اجرای برنامه های فرهنگی اقامه نماز استان در ماههای محرم و صفر99/5/21-

کمک مالی جهت اجرای برنامه های فرهنگی اقامه نماز استان در ماههای محرم و صفر99/5/21-