مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

اعطای تراکم تشویقی به خانواده های معظم شهدا و ایثارگران99/5/14-

اعطای تراکم تشویقی به خانواده های معظم شهدا و ایثارگران99/5/14-

اعطای تراکم تشویقی به خانواده های معظم شهدا و ایثارگران99/5/14-