مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

درخصوص طرح دعوی ارزش آفرینان کوثر کیش از شهرداری قزوین درخصوص تراکم سیال 99/4/31

درخصوص طرح دعوی ارزش آفرینان کوثر کیش از شهرداری قزوین درخصوص تراکم سیال 99/4/31

درخصوص طرح دعوی ارزش آفرینان کوثر کیش از شهرداری قزوین درخصوص تراکم سیال 99/4/31