مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

توافق شهرداری با وراث مرحوم موسوی 99/4/31

توافق شهرداری با وراث مرحوم موسوی 99/4/31

توافق شهرداری با وراث مرحوم موسوی 99/4/31