مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

تقاضای تمدید پرداخت سهم شهرداری قزوین در رابطه با هزینه نگهداری معتادین در کمپ های بخش خصوصی 99/4/21

تقاضای تمدید پرداخت سهم شهرداری قزوین در رابطه با هزینه نگهداری معتادین در کمپ های بخش خصوصی 99/4/21

تقاضای تمدید پرداخت سهم شهرداری قزوین در رابطه با هزینه نگهداری معتادین در کمپ های بخش خصوصی 99/4/21