مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

نحوه دریافت ارزش افزوده ناشی از اجرا یا تغییر طرح های مصوب شهری پلاکهای واقع در محدوده اسماعیل آباد 99/4/21

نحوه دریافت ارزش افزوده ناشی از اجرا یا تغییر طرح های مصوب شهری پلاکهای واقع در محدوده اسماعیل آباد 99/4/21

نحوه دریافت ارزش افزوده ناشی از اجرا یا تغییر طرح های مصوب شهری پلاکهای واقع در محدوده اسماعیل آباد 99/4/21