مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

اصلاح مصوبه تسهیلات صدورپروانه ساختمانی مساجد و امامزاده ها 99/4/21-

اصلاح مصوبه تسهیلات صدورپروانه ساختمانی مساجد و امامزاده ها 99/4/21-

اصلاح مصوبه تسهیلات صدورپروانه ساختمانی مساجد و امامزاده ها 99/4/21-