مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷

اختصاص مبلغ ده میلیلرد ریال از محل اعتبارات در اختیار استاندار به شهرداری قزوین99/3/17-

اختصاص مبلغ ده میلیلرد ریال از محل اعتبارات در اختیار استاندار به شهرداری قزوین99/3/17-

اختصاص مبلغ ده میلیلرد ریال از محل اعتبارات در اختیار استاندار به شهرداری قزوین99/3/17-