مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷

کمک مومنانه به اقشار آسیب دیده ایام کرونا در قالب مواسات و همدلی 99/3/17

کمک مومنانه به اقشار آسیب دیده ایام کرونا در قالب مواسات و همدلی 99/3/17

کمک مومنانه به اقشار آسیب دیده ایام کرونا در قالب مواسات و همدلی 99/3/17