مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

تمدید قرارداد مراکز آموزشی ورزشی ، فرهنگی و گردشگری تحت نظارت سازمان فرهنگی -اجتماعی وورزشی 99/3/10-

تمدید قرارداد مراکز آموزشی ورزشی ، فرهنگی و گردشگری تحت نظارت سازمان فرهنگی -اجتماعی وورزشی 99/3/10-

تمدید قرارداد مراکز آموزشی ورزشی ، فرهنگی و گردشگری تحت نظارت سازمان فرهنگی -اجتماعی وورزشی 99/3/10-