مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

توافق شهرداری با آقای حاجی آقایی یزدی99/3/10

توافق شهرداری با آقای حاجی آقایی یزدی99/3/10

توافق شهرداری با آقای حاجی آقایی یزدی99/3/10