مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

توافق با وراث مرحوم ملک پور و آقای کریمی با وکالت آقای مکارمی شریفی 99/3/10

توافق با وراث مرحوم ملک پور و آقای کریمی با وکالت آقای مکارمی شریفی 99/3/10

توافق با وراث مرحوم ملک پور و آقای کریمی با وکالت آقای مکارمی شریفی 99/3/10