مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۳۰

در خصوص راه اندازی مرکز پژوهش شورای اسلامی شهر قزوین99/2/30-

در خصوص راه اندازی مرکز پژوهش شورای اسلامی شهر قزوین99/2/30-

در خصوص راه اندازی مرکز پژوهش شورای اسلامی شهر قزوین99/2/30-