مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۳۰

اعطای تسهیلات تشویقی جهت رونق ساخت و ساز در منطقه هادی آباد99/2/30

اعطای تسهیلات تشویقی جهت رونق ساخت و ساز در منطقه هادی آباد99/2/30

اعطای تسهیلات تشویقی جهت رونق ساخت و ساز در منطقه هادی آباد99/2/30