مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۳۰

گزارش حسابرسی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین99/2/30

گزارش حسابرسی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین99/2/30

گزارش حسابرسی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین99/2/30