مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۱۶

واگذاری بخشی از ساختمان موصوف به برزن شیخ آباد به اداره کل بهزیستی 99/2/16

واگذاری بخشی از ساختمان موصوف به برزن شیخ آباد به اداره کل بهزیستی 99/2/16

واگذاری بخشی از ساختمان موصوف به برزن شیخ آباد به اداره کل بهزیستی 99/2/16