مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۱۳

واگذاری اجرای پروژه بهسازی محور نسیم شمال به سازمان همیاری شهرداری قزوین99/2/13

واگذاری اجرای پروژه بهسازی محور نسیم شمال به سازمان همیاری شهرداری قزوین99/2/13

واگذاری اجرای پروژه بهسازی محور نسیم شمال به سازمان همیاری شهرداری قزوین99/2/13