مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۵

توافق شهرداری با اداره کل کتابخانه های عمومی استان قزوین 99/12/5-

توافق شهرداری با اداره کل کتابخانه های عمومی استان قزوین 99/12/5-

توافق شهرداری با اداره کل کتابخانه های عمومی استان قزوین 99/12/5-