مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۵

تعرفه پارکینگ های عمومی تحت نظارت شهرداری قزوین

تعرفه پارکینگ های عمومی تحت نظارت شهرداری قزوین

تعرفه پارکینگ های عمومی تحت نظارت شهرداری قزوین