مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

فروش سهام شهرداری در بانک شهر 99/12/19

فروش سهام شهرداری در بانک شهر 99/12/19

فروش سهام شهرداری در بانک شهر 99/12/19