مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

افتتاح حساب به نام شهرداری در صندوق قرض الحسنه کارآفرینی امید 99/12/12

افتتاح حساب به نام شهرداری در صندوق قرض الحسنه کارآفرینی امید 99/12/12

افتتاح حساب به نام شهرداری در صندوق قرض الحسنه کارآفرینی امید 99/12/12