مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

تمدید قرارداد اجاره بهای ساختمان معاونت معماری و شهرسازی 99/12/12-

تمدید قرارداد اجاره بهای ساختمان معاونت معماری و شهرسازی 99/12/12-

تمدید قرارداد اجاره بهای ساختمان معاونت معماری و شهرسازی 99/12/12-