مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۷

توافق شهرداری با وراث مرحومه حاج سیدابوترابی و مرحوم چیت ساز قزوینی و باقری 99/11/7

توافق شهرداری با وراث مرحومه حاج سیدابوترابی و مرحوم چیت ساز قزوینی و باقری 99/11/7

توافق شهرداری با وراث مرحومه حاج سیدابوترابی و مرحوم چیت ساز قزوینی و باقری 99/11/7