مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

بهاء خدمات الکترونیکی سازمان فن آوری اطلاعات شهرداری قزوین 99/11/18

بهاء خدمات الکترونیکی سازمان فن آوری اطلاعات شهرداری قزوین 99/11/18

بهاء خدمات الکترونیکی سازمان فن آوری اطلاعات شهرداری قزوین 99/11/18