مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

بهای خدمات هزینه آماده سازی اراضی و معابر شهری 99/11/14

بهای خدمات هزینه آماده سازی اراضی و معابر شهری 99/11/14

بهای خدمات هزینه آماده سازی اراضی و معابر شهری 99/11/14