مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۶

تفویض اختیار بخشی از وظایف و اختیارات شهردار در حوزه سرمایه انسانی به معاونت برنامه ریزی و توسعه انسانی 99/10/6

تفویض اختیار بخشی از وظایف و اختیارات شهردار در حوزه سرمایه انسانی به معاونت برنامه ریزی و توسعه انسانی 99/10/6

تفویض اختیار بخشی از وظایف و اختیارات شهردار در حوزه سرمایه انسانی به معاونت برنامه ریزی و توسعه انسانی 99/10/6