مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

استمهال تسهیلات دریافتی شهرداری از بانک شهر 99/10/30

استمهال تسهیلات دریافتی شهرداری از بانک شهر 99/10/30

استمهال تسهیلات دریافتی شهرداری از بانک شهر 99/10/30