مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری 99/10/16

تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری 99/10/16

تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری 99/10/16