مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

مال الاجاره نصب انواع دکل ، آنتن و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی 99/10/16-

مال الاجاره نصب انواع دکل ، آنتن و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی 99/10/16-

مال الاجاره نصب انواع دکل ، آنتن و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی 99/10/16-