مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۱/۲۶

هزینه های بارگیری حمل و تخلیه و نگهداری و حفاظت از لوازم و اموال شهرداری99/1/26-

هزینه های بارگیری حمل و تخلیه و نگهداری و حفاظت از لوازم و اموال شهرداری99/1/26-

هزینه های بارگیری حمل و تخلیه و نگهداری و حفاظت از لوازم و اموال شهرداری99/1/26-