مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۱/۲۶

رندنمودن مبالغ به منظور پرداخت فیش های عوارض نوسازی و عمران شهری 99/1/26

رندنمودن مبالغ به منظور پرداخت فیش های عوارض نوسازی و عمران شهری 99/1/26

رندنمودن مبالغ به منظور پرداخت فیش های عوارض نوسازی و عمران شهری 99/1/26