مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۱/۲۶

توافق شهرداری با آقایان افشاری و حسن بیگی 99/1/26

توافق شهرداری با آقایان افشاری و حسن بیگی 99/1/26

توافق شهرداری با آقایان افشاری و حسن بیگی 99/1/26